Schauvliege hakt in op Groene Gordel Brugge

Einde Openbaar Onderzoek Ontwerp GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge:

Brugse Natuur- en milieuverenigingen overhandigen 2104 bezwaren aan de Vlaamse Regering, via de secretarie in het stadhuis te Brugge op 9 februari 2017.

“Met 2104 bezwaren, verzameld via een petitie en informatieve mails, willen Natuurpunt Brugs Ommeland; Westvlaamse milieufederatie (WMF) en Groen VZW aantonen dat het draagvlak voor de plannen van de Vlaamse Regering (GRUP Brugge) sterk afkalft.”

Op 10 februari sluit het Openbaar Onderzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van Brugge. Dit plan wil zaken als een nieuw stadion voor Club Brugge, maar ook bijkomende bedrijventerreinen regelen, als vervolg op een eerder geschorste versie. Maar Natuurpunt Brugs Ommeland, WMF, Groen VZW en anderen  hebben hier heel wat vragen bij.

In ons volgebouwde landje behoeft de noodzaak van een goede ruimtelijke ordening allicht geen verklaring. Zulke ordening heeft ook belangrijke economische en ecologische consequenties. Zo is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor de grote economische kosten die lintbebouwing en ‘wonen op de buiten’ met zich meebrengen (bv. Dure rioleringswerken, financiële- en milieukosten van de mobiliteit, toenemende files…).
Doordachte planning van de beschikbare ruimte kan die kosten drukken en de leefbaarheid van een verstedelijkt gebied vergroten.

In dit GRUP vinden we van deze nieuwe beleidsvisies  echter niets  terug . 214 hectare open ruimte , vooral goede landbouwgrond wordt  omgezet voor aanleg van 114 hectare nieuwe industrieterreinen en een voetbalstadion met een ruim bemeten parking.

Aandacht voor de woonomgeving, het tegengaan van de versnippering van groengebieden horen cruciale aandachtspunten te zijn. Helaas blijkt dit in de praktijk dode letter.
Na elk nieuw gewestplan krimpt de open ruimte. Ook in dit GRUP wordt de groene gordel rond de stad ondermijnd door groenruimtes te verkleinen, in te perken (Chartreuse) of worden  polders en andere agrarische gebieden  onteigend op simpele vraag van ondernemers. (Blankenbergse steenweg, de Spie, St. Elooi in Zedelgem)

“We ontkennen niet dat bedrijven plaats moeten hebben om zich te ontwikkelen maar dit moet op een andere manier kunnen. Want op de bestaande bedrijventerreinen is er nog onbenutte ruimte en leegstand en met een ander beleid  kan o.a. op het bedrijventerrein de Blauwe Toren ook efficiënter met de ruimte worden omgesprongen door bijvoorbeeld in de hoogte te gaan bouwen.”

Wat het  voetbalstadion langs de  Blankenbergse Steenweg betreft:

Te weinig onderzoek werd verricht om een goed afgewogen keuze te kunnen maken tussen ofwel de inplanting van een nieuw stadion  ofwel  de verbouwing van het oude stadion op de site Jan Breydel. De negatieve impact door het verdwijnen van extra open ruimte weegt niet op  tegen de huidige mobiliteitsproblemen in Sint-Andries, waarvoor een oplossing mogelijk is.

Tevens is het niet te begrijpen dat men niet opteert voor een multifunctioneel stadion  zoals in de eerste ontwerpen  (Stadion in de Chartreuse ) was voorzien . Ook de haalbaarheidsstudie (2007) van de toenmalige Vlaamse Bouwmeester Marcel Smets, voor aanpassing van het Jan Breydelstadion en op vraag van stad Brugge, voorzag een multifunctioneel stadion.

Met het ontwerp-GRUP voor Brugge, waarin zowel poldergrasland als  bos wordt geschrapt, leeft de Vlaamse regering haar eigen engagement met betrekking tot natuurbehoud en compensatie niet na. Het omzetten van de Spie tot industrieterrein,  waar pas beschermde graslanden zullen verdwijnen,  en de Chartreuse, waar de groene long van Brugge weer inkrimpt en bos verdwijnt,  zijn daar treurige voorbeelden van.

“Burgers moeten de keuze hebben: kies je voor het verderzetten van het huidig ruimtelijk beleid, waarbij bedrijven onbeperkt ruimte mogen blijven vragen en je als burger de wateroverlast, mindere luchtkwaliteit, verlies aan open ruimte,  groen en biodiversiteit, maar ook de files erbij moet nemen. Of kies je voor een beleid dat bedrijven verplicht de ruimte goed in te zetten: zuinig en met respect voor de omgeving?

Natuurpunt Brugs Ommeland;  Groen VZW; WMF en andere verenigingen verzamelden  2104 bezwaren. Op 9 februari geeft ze deze af aan het Brugse beleid, samen met de vraag naar een toekomstgericht en dus ‘minder verspillend’ ruimtegebruik voor de regio.

Natuurpunt Brugs Ommeland
West Vlaamse Milieufederatie
Groen VZW
Natuurpunt Brugge
JNM Brugge
Velt Brugge
Lappersfort Poets Society & Poëziebosnetwerk

De petitie staat nog altijd online, voor wie nog zijn of haar steun wil betuigen.