Sint-Donaaspolder

De Sint-Donaaspolder, tussen Damme en Knokke-Heist, op een steenworp van Sluis, liggen de resten van het oude Spaanse fort Sint-Donaas, nu een natuurgebied ontstaan uit een afgedankte kleiwinning, het gebied is opgenomen in de Staats-Spaanse linies.

Beschrijving van het gebied
De Sint-Donaaspolder is een weidevogelgebied op het grondgebied van Knokke-Heist (deelgemeente Westkapelle). Deze omgeving heeft een militaire geschiedenis achter de rug. Deze begon in de tachtigjarige oorlog (1568 – 1648) en eindigde als militaire stelling in de eerste en tweede wereldoorlog. Een wandeling door de Sint-Donaaspolder is dus een reis door de geschiedenis: ongeveer iedereen die de laatste paar honderd jaar in de Lage Landen aan de macht geweest is heeft er z’n sporen nagelaten: zowel Spanjaarden als Oostenrijkers, over Nederlanders en Fransen tot de Duitsers.  In 1998 kocht Natuurpunt hier een eerste perceel aan.

Dieren en planten
Het gebied is zeer in trek als laatste pleisterplaats van kolganzen alvorens deze hun terugtocht naar het noorden aanvatten. Deze polder die aanleunt tegen een vroegere kleiontginning is een broedgebied van o.a. grutto, bruine kiekendief en bergeend. Ook de roerdomp werd er reeds gesignaleerd (niet als broedvogel).

Op een lager gelegen gedeelte vind je o.a. rode waterereprijs en kamgras.
De zuidwestelijke zijde van het gebied wordt begrensd door een haag van meidoorn, sleedoorn en hondsroos, doorgroeid met boksbraam, aangeplant voor de boomkikker.

Tussen de dijken van de oude kleiputten heerst een speciaal microklimaat voor de polder: zeer windstil, en dus een stuk warmer dan de omliggende polder, waardoor het gebied echt een ‘refugium’ geworden is tussen de monotone akkergebieden.

De oude bunkers in het gebied zijn ingericht als overwinterplaats voor vleermuizen (watervleermuis, baardvleermuis, laatvlieger, grijze grootoorvleermuis) en amfibieën, soorten als kamsalamander, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, pad en bruine kikker voelen zich er thuis.

De plantengroei is een typische ruigtekruiden vegetatie, niet veel speciale soorten, maar zij zorgen wel dat hommels, bijen en zweefvliegen volop voedsel vinden.
De poelen zorgen voor de aanwezigheid van eenden en steltlopers, de late winter/vroege lente zorgt voor een massa ganzen.

Natuurbeheer
Het beheer in het gebied beperkt zich tot het in stand houden van de ruigtevegetatie, het bewaren van de bunkers als overwinteringsgebied en het inrichten van (brede) hagen in het kader van het boomkikkeraktieplan.

LIFE
In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.