Paelsteelpanne

De Paelsteenpanne is de grootste duinpanne aan de oostkust aan de voet van de imposante Spanjaardduin, één van de hoogste duinen aan de kust.

Toegankelijkheid

Wandelingen met natuurgids op aanvraag.  De duinenrelicten zijn zo zeldzaam en de recreatiedruk zo groot, dat  we het gebied niet vrij toegankelijk kunnen maken.

Beschrijving van het gebied

De Paelsteenpanne is sinds eind 1991 in beheer van Natuurpunt Middenkust. Het gebied omvat bijna de gehele oppervlakte van de grootste duinpanne van de oostkust. Deze strekt zich met haar oppervlakte van ongeveer 13 ha uit aan de voet van de al even imposante Spanjaardduin, een van de hoogste duinen aan onze kust.

Dieren en planten

Dit duin is bekend bij de veldornithologen als een uitstekende uitkijk voor het waarnemen van trekvogels: zeevogels bij noordwest- en westenwind, zangvogels bij oostenwind. De kalkrijke panne bestaat uit verscheidene bijna ondoordringbare duindoornstruwelen.

Tegen de zeereepduinen is er onder invloed van uitstuiving door de wind tot op de grondwatertafel een vochtige duinvallei ontstaan. Die komt in de winter vaak onder water te staan. Er groeit onder meer waterpunge, echt en fraai duizendguldenkruid. Op de hellingen staan kleine veldjes muurpeper. In het gebied liggen ook nog twee oude, vrijwel uitgedroogde poelen. In de zeereepduinen groeit de zeldzame zeewinde, tussen het alomtegenwoordige helmgras.

Op de zuidhelling van de panne, waar minder kalk voorkomt groeit reeds op verscheidene plaatsen de kalkschuwe gaspeldoorn. De Paelsteenpanne is een vindplaats voor talrijke typische duinplanten, insecten en vlinders. In het omvangrijke duindoornstruweel broedt sinds kort opnieuw de sprinkhaanrietzanger, naast andere broedvogels als ransuil, fitis, braamsluiper, grasmus, nachtegaal, kneu en roodborsttapuit. Op de graslandjes groeit het kleine maar fijne duinsterretjesmos alsook verscheidene soorten korstmossen.