Missie

Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust maakt deel uit van Natuurpunt vzw.

Natuurpunt is de grootste natuurbeschermingsorganisatie in België. De NGO werkt voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het lobbyen van lokale en regionale gezagsdragers.

Bij de aankoop van natuurgebieden houden we rekening met een aantal doelstellingen. De slogan van Natuurpunt – natuur voor iedereen- brengen we in praktijk door educatieve reservaten op te starten in een groot aantal dorpen. Natuurpunt beheert een groot aantal gebieden met een hoge en uitzonderlijke natuurwaarde, zoals de Natura 2000 gebieden die het netwerk van internationaal belangrijke natuurgebieden vormen. Natuurpunt beheert delen van 20 van de 23 Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen. Een groot percentage van de natuurgebieden zijn ook internationaal belangrijke Habitatrichtlijngebieden. De aankoop van natuurgebieden is op lange termijn de beste methode om hoogwaardige natuur duurzaam te beschermen in het intensief gebruikte Vlaamse landschap. De grondprijzen zijn hoog en de aankoop van natuurgebieden door Natuurpunt is enkel mogelijk dankzij de genereuze subsidies van de Vlaamse regering. Voor een gebied dat aangeduid is als Natura 2000 gebied kunnen de subsidies oplopen tot meer dan 90% van het benodigde budget.

Natuurpunt beheert een 500-tal natuurgebieden met een oppervlakte van 17.631 ha (situatie op 31.12.2009).

In elk natuurgebied is een vrijwillige actief als conservator. De grootschalige werken zoals maaien, bouwen van vogelkijkhutten, plaatsen van afrastering gebeurt meestal door één van de 19 professionele terreinploegen. De andere beheeractiviteiten kunnen uitgevoerd worden dankzij de hulp van duizenden vrijwilligers.

Nabij een aantal belangrijke natuurgebieden kan je terecht in totaal 11 bezoekerscentra. De meeste van de natuurgebieden zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

Op 31 december 2009 waren 87.000 families lid van Natuurpunt. Het jaarlijkse lidgeld is 24 euro. Leden ontvangen viermaal per jaar het tijdschrift natuur.blad en het tijdschrift van de lokale afdeling. Natuurpuntleden kunnen zich ook abonneren op het ornithologisch tijdschrift natuur.oriolus en het tijdschrift voor natuurbeheer en natuurstudie: natuur.focus. Beide tijdschriften zijn in het Nederlands met Engelse samenvattingen. Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met ondermeer een cd met vogelzang en een fiets- en wandelgids.

Natuurpunt heeft bijna 200 lokale afdelingen en kernen die duizenden activiteiten organiseren. Die activiteiten zijn ondermeer gegidste wandelingen in natuurgebieden, fietstochten, tentoonstellingen en voordrachten. De vrijwilligers doen ook lobbywerk bij lokale politici en monitoren soorten en biotopen. Natuurpunt heeft meer dan 125 lokale en regionale werkgroepen rond bossen, beleid, natuurgebieden en natuurstudie.

Natuurpunt heeft een dienst beleid die de bescherming van biodiversiteit op de politieke agenda houdt. Specifieke aandacht gaat naar de effecten van landbouw op het landschap, ruimtelijke ordening, duinen, water- en bosbeheer en bescherming van internationaal belangrijke natuurgebieden.

Een belangrijk deel van het budget van Natuurpunt voor het beheer en de aankoop van natuurgebieden komt van de Vlaamse regering, de Life subsidies van de Europese Unie, gemeenten en provincies. Andere steun komt van leden en sponsoring. Meer dan 60% van het budget gaat naar de bescherming van natuurgebieden en 30% gaat naar de communicatie met leden, vrijwilligers en het brede publiek.

Natuurpunt is de Vlaamse partner van BirdLife International en Eurosite. We werken nauw samen met onze Waalse zustervereniging Natagora.

Lees hier onze meerjarennota 2017-2021

Ook ons Jaarplan 2017 is beschikbaar.

(www.natuurpunt.be)