De Wulgenbroeken

Dit gebied van 17 ha is één van de jongste telgen van de natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden die ook dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint ­Michiels. Door aankopen in 2012 en 2018 wordt de Brugse groene Gordel hier definitief gevrijwaard.

Beschrijving van het gebied
Nu al zijn buizerds en torenvalken er thuis. Een afstelling van de waterhuishouding met een gunstig zomer- en winterpeil, in combinatie met een doordachte maai­ en bemestingsstrategie, zal resulteren in een bloemrijk grasland met ook groot potentieel voor amfibieën, libellen en vlinders. Dat moet uiteindelijk leiden tot een gebied met hoge biodiversiteitwaarde binnen het geheel van de Brugse groene gordel.

Natuurbeheer
Een deel van het gebied wordt begraasd door runderen, andere percelen worden als natte hooiweiden beheerd door landbouwers, die hiervoor onder meer naar nulbemesting overgestapt zijn.

Ontsluiting
Langs de spoorlijn Brugge-Kortrijk wordt binnenkort (2020) door de VLM een fietspad aangelegd dat deel uitmaakt van de Groene Fietsgordel Brugge. Natuurpunt wil aanvullend ook tot enkele interne wandelpaden komen.