Puidebroeken

De Puidebroeken is een vochtig paradijs voor weidevogels als wulp, grutto en tureluur.

Beschrijving van het  gebied
De Puidebroeken ligt ten zuiden van de dorpskom van Middelkerke en ten noorden van het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. Het ligt juist ten oosten van de weg van Middelkerke naar Slijpe.

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit kunstmatige gronden, dit zijn gronden waarvan het oorspronkelijk reliëf ingrijpend is gewijzigd door de mens. Na de eerste wereldoorlog werd dit gebied afgegraven om klei te winnen voor de productie van baksteen, zodat het gebied zeer laag kwam te liggen (2-3m). De niet gebruikte bovenlaag werd op hopen gelegd. Deze hopen zijn nu nog steeds herkenbaar in het landschap. De afgravingen evolueerden tot drassige weiden. Vochtige weilanden van deze omvang worden steeds zeldzamer. Het gebied verzamelt in de winter massa’s regenwater dat enkel verdwijnt door verdamping. Door de onderliggende kleilagen kan het water niet weg.

Dieren en planten
De voedselrijke natte wei- en hooilanden trekken tal van weidevogels. Naast de weidevogels profiteren ook kikkers en insecten van deze oase. In het gebied komen enkele voor de polders zeldzame insecten voor zoals gouden sprinkhaan, kustsprinkhaan en greppelsprinkhaan. Qua vlinders komen hooibeestje, bruin blauwtje en bruin en oranje zandoogje voor.

De plantengroei is ook de moeite waard. Er zijn talrijke pollen van zeegroene rus. Het gebied kan als zwak zilt beschouwd worden met bv. een plant als zilte rus.
Natuurbeheer

Door begrazing van weinig vee op een grote oppervlakte ontstaat een rijke variatie van kort afgegeten tot ongemoeid gelaten stukken, met een grotere verscheidenheid aan leefgebieden voor planten en dieren als gevolg.
Toegankelijkheid
Wegens de kwetsbaarheid en de kleine oppervlakte is het gebied niet vrij toegankelijk.