Zandpanne

In dit gebied vind je een heel afwisselend landschap van duinbos, open reliëfrijke duinen en enkele vochtige duinvalleien.

Toegankelijkheid
Omwille van de kwetsbaarheid is een deel van het gebied niet vrij toegankelijk. Het andere deel kunnen wandelaars verkennen via de aangeduide paden. Om iedereen de kans te geven om deze unieke brok natuur te ontdekken, organiseert Natuurpunt er met de regelmaat van een klok wandelingen met natuurgids. Honden moeten aan de leiband. 

Beschrijving van het gebied
Het gebied ligt halverwege tussen De Haan en Wenduine, net ten oosten van de Zwarte kiezel. Het afwisselende landschap kent een verscheidenheid aan habitats. Zo zijn er enkele vochtige duinvalleien en een stuk ouder wordend loofbos. Heel waardevol is een open en reliëfrijk binnenduin, het laatste authentiek stukje grijze duinen in De Haan.

Een ander deel was lang geleden door mensenhanden geëffend en deed een tijdje dienst als vloeiweide voor het huishoudelijk afvalwater van de nabije kustdorpen, een waterzuiveringsproject avant la lettre dus. Dit was uiteraard een zware ingreep op de oorspronkelijke duinecologie die werd stopgezet. Ondertussen neemt de natuur terug over.

Dieren en planten
Het open binnenduin heeft de typische begroeiing van grijze binnenduinen. Korstmossen waaronder meerdere rendiermossen (cladonia’s) domineren samen met kandelaartje, ruw vergeet-me-nietje, walstrobremraap, akkerhoornbloem…. Er komen verschillende uitzonderlijke paddestoelen voor zoals voorjaarsmorielje, meerdere soorten aardster,…. In het open duingrasland vind je veldjes duinviool, schapezuring,…. Bruin blauwtje en kleine vuurvlinder zijn zeldzamere vlindersoorten met een lokale populatie. In de boszoom broedt terug nachtegaal en in het opgaand bos is buizerd vaste broedvogel.

In het heldere water van de poelen leven een grote populatie bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. In het najaar vertoeven er honderden waterjuffers en glazenmakers.

Natuurbeheer
Omwille van de extreme kwetsbaarheid is 9 ha niet toegankelijk zodat er een rustgebied ontstaat. In dit gedeelte ligt het authentieke binnenduin waar het beheer erop gericht is om het open karakter, en dus dit europees beschermd habitat te behouden. Tevens worden de duinvalleien jaarlijks gemaaid om dit milieu in stand te houden. Het bos mag ouder worden en evolueren naar een stukje ‘natuurbos’, waar dood hout mee circuleert in de kringloop van de natuur.

De rest van het reservaat is toegankelijk op aangeduide paden. Het wordt beheerd als een mozaïek van halfopen landschap. Vroeger was het door de bevloeiing met afvalwater verruigd en daar zorgen we door extensieve begrazing met gallowayrunderen voor een herstel van het authentieke duinhabitat. Zo leveren deze dieren een mooie bijdrage aan de natuur.