Warandeduinen en schapenweiden

SCHAPENWEIDE:

De Schapenweide is een gebiedje van 3 ha groot, gelegen aan de oostelijke grens van de gemeente Middelkerke, tussen de Duinenweg en de Kustbaan, slechts enkele honderden meters westelijker dan het provinciaal domein Walraversijde. Het gebied bestaat uit twee delen: een stuk duinen in het noorden, de Graaf Jansdijk in het zuiden en daartussen een zoetwaterplas met rietkraag.

Beschrijving van het natuurgebied
Het duinengebied maakt deel uit van de smalle gordel kalkrijke duinen tussen Oostende en Middelkerke. Het grootste deel is begroeid met duindoornstruweel. De plekken, ooit begroeid met helmgras, zijn nu geëvolueerd tot stuif- en mosduin. Hoe dichter naar de plas toe, hoe meer het struweel gemengd raakt met andere struiken, zoals sleedoorn, vlier en populier.
De grens met de Duinenweg bestaat uit een niet ondergestoven restant van de Graaf Jansdijk (een dijkensysteem dat in het begin van de 15de eeuw vooral aan de Oostkust werd aangelegd). De duidelijke knik in de dijk ter hoogte van het gebied kan er op wijzen dat er in het verleden, net ten westen van de Schapenweide, een inham van een grotere kreek is geweest.

Hoogtepunten 
Door de kleiige bodem binnendijks en de kwelwerking vanuit de duinen is er een uniek biotoop ontstaan, namelijk een waterplas met zoet water, die ongeveer 1 m hoger gelegen is dan het achterliggende land. Gezien de waterplas gevoed wordt door kwelwater vanuit de duinen, zijn er belangrijke hoogteschommelingen die een waardevolle dynamische plantenontwikkeling van de oevers bewerkstelligen. In het oostelijk deel loopt deze rietkraag over in een rietveld, dat in periodes van hoge regenval helemaal onder water komt te staan. In drogere periodes vormt dit een droog, verruigd rietveld, overgaand in een veldje met hoofdzakelijk watermunt.

Welke soorten zijn kenmerkend voor het gebied
Het is een paradijs voor salamanders, kikkers en padden, daarom zijn er enkele jaren geleden ambieëntunnels geïnstalleerd in de aanpalende straat. De waterplas wordt afgezoomd door een rietkraag waarin verschillende soorten rietvogels broeden (kleine karekiet, bosrietzanger, dodaars, …).

Welk beheer wordt er gevoerd
Graasbeheer 

WARANDEDUINEN:

Toegankelijkheid
Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. De Kustwandelroute loopt door het gebied (tussen knooppunt 71 en 73). Je kan ook deelnemen aan wandelingen met een natuurgids, elke zondag in juli en augustus om 10u30. De gidsbeurten vertrekken schuin tegenover de watertoren.
Beschrijving van het gebied

De Warandeduinen is een smalle duingordel die loopt over een lengte van ongeveer 2 km tussen Middelkerke en Westende. De breedte van de strook is beperkt, ongeveer 185 meter op het breedste punt. De watertoren van Middelkerke duidt het midden van het gebied aan. Het duinengebied ligt vlak aan zee, maar een belangrijk deel van de zee-invloed wordt verzwakt door de dijk, de appartementengordel en de koninklijke baan. De Warandeduinen zijn met de vele wandelpaden een echt wandelparadijs.

Als je door de duinen wandelt, dan zal het je niet ontgaan dat er veel verschillende planten groeien. Soms is wit de hoofdkleur, maar even later geel of rood en in de winter groen. De planten hebben zich aangepast aan de speciale omstandigheden dicht bij de zee: wind, zout, zand, extreme temperaturen en weinig water.

Dieren en planten
In de Warandeduinen vind je een amfibieënpoel, blauwe zeedistel en een aspergesoort die liggend groeit. Jong en kalkrijk zijn de Warandeduinen, met spectaculaire verrassingen. Wilde asperge groeit normaal rechtop. Enkel in de Warandeduinen groeit een liggende variant. De belangrijkste
zoogdieren in het gebied zijn konijnen, want zij houden het landschap open.
Andere plantensoorten die er voorkomen zijn duinsterretjesmos, muurpeper, duinviooltje, zeewolfsmelk, zeeraket, wilde tijm, kalkbedstro, geel walstro, rietorchis, gevlekte orchis, duizendguldenkruid en stijve ogentroost. Je vindt er ook heivlinders en bruine blauwtjes.

Natuurbeheer
Het gebied is eigendom van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Waterwegen Kust. Natuurpunt staat in voor het beheer.