Sint-Donaaspolder

sintdonaasDe Sint-Donaaspolder (2,3 ha) heeft een hele militaire geschiedenis, die begon in de tachtigjarige oorlog (1568-1648) en eindigde in de eerste en tweede wereldoorlog toen het gebied als militaire stelling gebruikt werd. Iedereen die in de laatste honderden jaren de macht heeft gehad over de Lage landen heeft er zijn sporen nagelaten, van de Spanjaarden en Oostenrijkers tot de Fransen en de Duitsers.

De polder ligt tegen een vroegere kleiontginningsgebied, wat zorgt voor een speciaal microklimaat voor een polder. Het is er zeer windstil en een stuk warmer, een echt ‘refugium’ tussen de monotone akkergebieden.

De polder wordt door Kolganzen gebruikt als laatste pleisterplaats, voor ze hun tocht verder zetten naar het noorden. Het is ook het broedgebied van o.a. Grutto, Bruine kiekendief en bergeend. Ook werd de Roerdomp reeds gesignaleerd, maar niet als broedvogel.

Op de lager gelegen delen vind je Rode waterereprijs en Kamgras. De zuidwestelijke zijde wordt begrensd door een haag van Meidoorn, Sleedoorn en Hondsroos met hier aan daar aangeplante Boksdoorn voor de boomkikker.

In het gebied staan ook 2 bunkers. Deze bunkers zijn ingericht als overwinterplaats voor vleermuizen (Watervleermuis, Baardvleermuis …) en amfibieën; soorten als Kamsalamander, Alpenwatersalamander en de Bruine kikker voelen zich er thuis.

De plantengroei is een typische ruigtekruidenvegetatie, er zijn niet veel speciale soorten, maar het gebied is wel zeer goed voor de hommels, bijen en zweefvliegen. De poelen zorgen voor de aanwezigheid van eenden en steltlopers. In de late winter/vroege lente zorgen ze dan weer voor een massa ganzen.

Het beheer omvat vooral het in stand houden van de ruigtevegetatie, het bewaren van de bunkers als overwinteringsplaats en het inrichten van hagen voor de Boomkikker. Deze werken worden gesteund van het Life+ project van Europa.