Ter Doest

Op een steenworp van Lissewege ligt Ter Doest, een laaggelegen natuurgebied met veel rietland, sloten, kamgrasweiden en zilte graslanden. Het zout in de bodem is niet alleen te danken aan de vroegere aanwezigheid van slikken en schorren, maar ook een gevolg van de nabijheid van het hoger gelegen Boudewijnkanaal.

Toegankelijkheid
Een provinciaal wandelpad de Ter Doestwandelroute van Westtoer (6,3 km) loopt omheen dit natuurgebied, maar je kan het alleen zien liggen vanaf de oude kijkwand aan het kanaal.

Beschrijving van het natuurgebied
Ter Doest dankt zijn naam aan de oude, echter verdwenen, abdij Ter Doest die gesticht werd in 1106. De Cisterciënzermonniken, de toenmalige abdijbewoners, onttrokken het gebied door middel van dijken aan de getijdenwerking van de zee. Het ingedijkte abdijgebied dat ooit slikken- en schorrengebied was, werd polder. Meest ingrijpend was echter dat een gebied van zo’n 25 hectare uitgeveend en afgegraven werd voor de ambachtelijke productie van bakstenen. Met het gewonnen veen en klei bakten de paters de ‘moefen’, waarmee de abdij en kerk van Lissewege gebouwd werden. De vroegere Monnickenmoere of Monnickenwerve wordt ook wel ‘het moeras van de paters’ genoemd.

Natuurbeheer
Weidevogelreservaat Ter Doest behoort tot het Natura 2000-netwerk van internationaal belangrijke natuurgebieden. Met dit initiatief wil de Europese Unie een samenhangend netwerk van natuurgebieden creëren waar de meest bedreigde fauna en flora kan heropleven. Het gaat daarbij vooral om de soorten en biotopen die beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Met de steun van het LIFE-programma van de Europese Unie, Vlaamse en Provinciale steun kon Natuurpunt acties uitvoeren om dit unieke landschap te herstellen. In 2003 werd het historische reliëf van de graslanden gerestaureerd. Vandaag voeren de vrijwilligers van Natuurpunt Brugge er een beheer om de zilte graslanden in stand te kunnen houden.